Vyhledávat ve slovníčku můžete pomocí funkce Najít na stránce ve vašem prohlížeči, nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl + F.

PojemVysvětlení
APC poplatekPoplatek za publikaci článku v některém z otevřených časopisů.
AutoarchivaceUložení elektronické verze vědecké nebo akademické práce do repozitáře samotným autorem – může se jednat např. o studentské a vědecké kvalifikační práce, preprinty a postprinty recenzovaných článků, výzkumné a technické zprávy, výukové materiály. Řada renomovaných vydavatelství (Springer, Elsevier, IEEE, IoP) autoarchivaci umožňuje.
Časopisy s pozdrženým přístupemJinak také časopisy s časovým embargem na články – umožňují volný přístup ke svým článkům až po uplynutí stanovené doby od publikování (zpravidla 6-12 měsíců). V období embarga podléhají články předplatnému nebo hybridnímu modelu.
Bronzová cesta OAPublikování v časopisech bez připojené licence.
Černá cesta OANelegálně zpřístupněné články (článek poskytuje 3. strana).
Data ManagementSoubor činností spojených s řízením dat.
Data Management Plan (DMP)Plán správy dat – formální dokument popisující cyklus správy dat nashromážděných, zpracovaných a/nebo generovaných během realizace a po ukončení projektu.
DatasetJe kolekce dat – vzájemně propojených tabulek nebo souborů – které se vztahují k určitému experimentu nebo události.
Diamantová / Platinová cesta OAPublikování v otevřených časopisech bez APC. Náklady spojené s vydáváním nese vydavatel (např. univerzitní vydavatelství, vědecká komunita).
DraftNávrh článku.
Embargovaný přístup Publikace musí být v repozitáři uzavřená. Po uplynutí stanovené doby je publikace uvolněna pro otevřený přístup. Časové embargo je vždy určeno vydavatelem a je uvedené v licenční (či jiné) smlouvě.
E-printElektronický preprint, nebo postprint článku z (recenzovaného) časopisu.
FAIR dataData poskytovaná na základě principu FAIR: ‚Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable‘.
Hybridní model OA publikováníTento model dává autorům možnost po zaplacení poplatku (většinou až po přijetí článku) volně zpřístupnit svůj článek publikovaný v tradičním recenzovaném časopise, který je jinak dostupný pouze na základě předplatného. Časopis tedy může obsahovat jak články volně dostupné, tak články dostupné pouze na základě platby (celkové předplatné časopisu institucí nebo platba za jednotlivý článek).
Identifikátor autoraSlouží jako unikátní osobní ID, které autory jednoznačně identifikuje po celou profesní kariéru. Pomáhá správně identifikovat publikace autora v citačních a jiných databázích a díky nim lze jednoduše odečíst základní autorské metriky – počet publikací, počet citací, H-index. Zde lze zmínit např. ResearcherID v databázi Web of Science, Scopus Author ID pro databázi Scopus, a univerzální identifikátor ORCID.
Identifikátor publikaceMezinárodní jednoznačný a trvalý identifikátor dokumentu, který zajišťuje trvalý odkaz na konkrétní elektronický dokument v prostředí internetu (např. DOI).
Institucionální repozitářDigitální kolekce výsledků vytvořených na univerzitě nebo ve výzkumné instituci, často provozovaná knihovnou dané instituce. Členům dané komunity umožňuje repozitář elektronicky ukládat výsledky jejich akademické a vědecké činnosti.
MetadataÚdaje používané k identifikaci a umožnění vyhledávání v souborech dat – publikacích – výsledcích.
Oborově zaměřený repozitářNabízí vědcům a akademikům z určitého vědeckého oboru nebo skupiny souvisejících oborů možnost publikovat jejich práce. Není omezen na výsledky práce pouze z jedné instituce.
Otevřený přístup (OA)Způsob zveřejňování a přístupu k odborným informacím, zejména k plným textům recenzovaných vědeckých článků. Jde o neomezený online přístup, který je pro uživatele zdarma a bez většiny copyrightových a licenčních omezení a otevírá jim přístup k publikacím, které jsou jinak tradičně zpřístupňovány jen za úplatu (formou předplatného, licence, pay-per-view apod.).
Otevřená věda (OS)Koncept podporující větší transparentnost, otevřenost a spolupráci ve výzkumu na základě šíření znalostí pomocí digitálních a kolaborativních technologií. Otevřená věda zahrnuje sdílení a opětovné použití vědecké metodiky, dat, nástrojů a materiálů a dostupnost výsledků výzkumu pro výzkumné pracovníky a širokou veřejnost (zejména pokud jsou financovány z veřejných prostředků).
Otevřená výzkumná dataJsou to data v digitální podobě pocházející z výzkumných projektů dostupná bez omezení online všem potenciálním uživatelům. Otevřený přístup k výzkumným datům zahrnuje možnost data volně používat, upravovat a sdílet kýmkoli k jakémukoli účelu.
Práva přístupu k publikacím v repozitářiMíra otevřenosti plných textů uvedených publikací. Přístup může být otevřený, embargovaný, omezený, uzavřený.
Podkladová dataVýzkumná data potřebná k interpretaci a validaci výsledků prezentovaných ve vědeckých článcích a publikacích.
PostprintVerze článku, která prošla a byla schválena recenzním řízením. Pro archivaci postprintu je zapotřebí souhlas vydavatele (pokud autor předává autorská práva vydavateli). Podmínky autoarchivace jsou uvedeny ve smlouvě s vydavatelem a většinou také na jeho webové stránce.
Predátorský časopisPodvodný obchodní subjekt, jehož jediným cílem je generovat zisk přes publikační poplatky (APC) – bez přidané hodnoty a dodržování zavedených standardů ve vědecké komunikaci. Predátoři zneužívají placený model zlatého otevřeného přístupu.
PreprintJakákoliv předběžná verze článku určeného k publikování v recenzovaném časopise (většinou verze nabídnutá k publikování), Právo na autoarchivaci preprintu má každý autor, neboť je stále držitelem autorských práv a neporušuje tedy zákon.
RepozitářElektronická kolekce vědeckých a akademických prací autorů z jedné instituce nebo oboru, volně dostupná prostřednictvím internetu. Do repozitáře ukládá práce sám autor (autoarchivace). Repozitáře většinou poskytují plné texty dokumentů, případně jsou dostupné záznamy o existenci dokumentu (metadata) a přístup k plnému textu je vyhrazen pro uživatele z dané instituce.
Vydavatelská verzeČlánek po finálních grafických úpravách vydavatele. V této verzi je publikován v odborném časopisu. Obsahově je totožný s tzv. postprintem.
Výsledek typu “J” v RIVRecenzovaný odborný článek zveřejněný v odborném časopise bez ohledu na stát vydavatele, prezentující původní výsledky výzkumu uskutečněného autorem nebo týmem, jehož byl autor členem.
Výzkumná dataData vznikající při výzkumné činnosti.
Zlatá cesta OAOtevřený přístup k publikacím poskytují vydavatelé, kteří své publikace zveřejňují zcela v režimu OA. Anebo také ty, které používají tzv. hybridní model nebo umožňují volné zpřístupnění článků (časopisů) po uplynutí určité lhůty. Publikované články zpravidla  procházejí standardním recenzním řízením.
Zelená cesta OAOtevřený přístup ke svým pracím poskytují sami autoři tím, že své dílo (preprint, článek, kvalifikační práci apod.) zveřejní v oborových nebo institucionálních digitálních repozitářích, popř. na webových stránkách svých nebo své instituce. Nejedná se vždy o práce, které prošly recenzním řízením.


Poslední změna: 18.01.2023